top of page

예배시간안내
 
주일예배                                대예배 오전 10시  본당(한어권예배)
주일학교 성경공부                 주일 오전 11:30  유초등부/유스그룹실(EM,KM)
수요모닝큐티                         매주 수요일 오전 9시 그레이스 교회 Youtube Channel: GCC Lansdale
청년부 금요 모임                    금요일 오
후 8:00  본당(KM/EM)

스데일 연합한국학교           토요일 오전 9시~12시 랜스데일연합한국학교 (Feb 11,2023 ~ May 20,2023)
                                              
(Grace Christian Church, 30 W Mt Vernon St., Lansdale, PA 19446)

bottom of page